Page 5 - The.Tao.of.Ching.Way.to.Divination
P. 5


Contents 5
4
The Tao Of I-Ching
 a
28.   .3
DAgub — Great passing ................................... 234
42.
= =
- Increase ...................................................296

29.
43.
Kui — Decision ................................................300
...... Kan — Water ................................................... 238
-Nt 
GOu — Meeting................................................305 30. - - Li — Fire..........................................................242 44.
3-3
Part II
Cal — Gathering..............................................310 .............Hexagram 31-64
45.
=
31.
Xian — Influence............................................ 1-f-
Shag -- Ascending.........................................315 246
46.
.......................................... 319 32.
12 —
_ Heng — Constancy..........................................250 
Kan — Oppression 47. _ 
Jing Well...................................................... 33.
48.
- - Tun — Yielding...............................................254 
324 
— Revolution.............................................329 34.
49.
Dazhuing — Great vigor .................................258 - -2x __
1E1
Ding — Caldron............................................... 334 35.
50.
)in — Advancing ............................................. 263 

— Zhen — Thunder 339
36.
- - Mingyi — Darkening.......................................268 
344 37.
Jiaren — Family 
— = Yin — Mountain .............................................. 273 
............................................. 38.
Kui — Opposition...........................................
Jian — Gradually 349 277 53.
Guimei — Married sister ................................. 354 39.
CU — Limping 54.
282 
Feng — Prosperity ........................................... 359 40.
Jie — Loosening..............................................286
55.

Lu — Traveler.................................................. 364
41.
Sun — Decrease...............................................291
56.   3   4   5   6   7